top of page

Договор оферти
Публічна угода-оферта про надання інформаційно-консультаційних послуг
1. Загальні положення


1.1. Цей документ є публічною офертою
Тараненко Еліза Леонідівна, ЄДРПОУ 3706800347, що надалі іменується «Виконавець», і містить усі істотні умови договору про надання інформаційно-консультаційних послуг.


1.2 Особа, яка здійснює акцепт цієї оферти стає Замовником, набуває всіх прав та обов'язків, передбачених цим договором, а Виконавець та Замовник спільно - Сторонами договору Оферти.


1.3. Акцептом цієї публічної оферти є здійснення Замовником повної оплати інформаційно-консультаційних послуг відповідно до умов цього договору. З моменту надходження коштів, за рахунок оплати надання послуг на розрахунковий рахунок Виконавця, цей договір вважається укладеним між Замовником та Виконавцем.


1.4. Прийняття цієї Оферти і відповідно, укладення цього Договору означає, що Замовник у необхідній мірі ознайомився з умовами цього договору та правилами платіжної системи (далі - Системи), специфікою функціонування Системи та сайту, на якому розміщуються навчальні матеріали, а також з програмою курсу , розміщеної на сайті:https://www.elizatarn.com


1.5. Здійснюючи акцепт цієї оферти, Замовник підтверджує, що надання Виконавцем послуг за цим договором дистанційно за допомогою програмного забезпечення (далі - ПЗ) повністю відповідає можливості Замовника користуватися послугами, що надаються в такий спосіб.


2. Терміни та визначення


2.1. У цьому договорі, якщо з його тексту прямо не випливає інше, наступні слова та вирази будуть мати такі значення:


2.1.1. Оферта – цей документ між Виконавцем та Замовником на надання Послуг, що укладається за допомогою Акцепту Оферти. Договор Оферти є базовим документом відносин двох сторін і не підлягає обговоренню. Всі доповнення та зміни вносяться за допомогою додатків та/або додаткових угод, оформлених до цього договору та будуть розміщені на сайті


2.1.2 Акцепт оферти - повне та беззастережне прийняття Замовником умов цього Договору-оферти.


2.1.3. Замовник – будь-яка фізична чи юридична особа, або індивідуальний підприємець, зацікавлені в отриманні Послуг для себе та/або членів своєї сім'ї, та/або будь-якої третьої сторони, яка здійснила Акцепт цієї Оферти, що є таким чином споживачем Послуг Виконавця за укладеним Договором.


2.1.4. Послуги – відео-записи практичних тренінгів, що надаються на оплатній основі, та організовані інформаційно-консультаційні заняття зі зворотним зв'язком (і/або надання їх записів), спрямовані на передачу Замовнику знань, умінь та навичок.


2.1.5. Онлайн-Курс (далі за текстом - Програма/Курс) – дистанційний онлайн-курс, що є однією або сукупністю кількох об'єднаних однією темою зайняти у форматі дистанційного навчання, розроблених Виконавцем з метою передачі Замовнику знань, умінь та навичок за затребуваними віддаленими професіями та зацікавлених у отриманні інформації з цієї тематики.


2.1.6. Програмне забезпечення (ПЗ) – браузер (Internet Explorer, FireFox, Google Chrome та/або аналогічні) для доступу до інформаційних ресурсів, що знаходяться в мережі Інтернет, інші програми для передачі, зберігання, обробки інформації, що надається. Замовник зобов'язується самостійно забезпечити наявність програмного забезпечення на своєму персональному комп'ютері.


2.1.8. Зворотній зв'язок – інформаційно-консультаційна послуга у формі проведення усної консультації та відповіді на запитання у вигляді телефонної розмови, або у вигляді спілкування у соціальній мережі (в т.ч. telegram, вконтакті тощо) з певною тематикою за допомогою мережі Інтернет.


2.1.9. Куратор – помічник Виконавця, який здійснює практичну взаємодію із Замовником у рамках проведення Курсу за допомогою електронних засобів комунікацій (електронна пошта, мессенджер WhatSapp або через Платформу GetCourse) та, при необхідності, особистого спілкування, використовуючи затверджену програму та ресурси Виконавця (наукового порталу) додаткових матеріалів, а також знання, отримані від Виконавця та інших джерел – при дистанційній формі проведення зайняття.


2.1.10. Сайт - сукупність інформації, текстів, графічних елементів, дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також програм для ЕОМ, що містяться в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації в мережі
2.1.11. Доступ до особистого кабінету – повідомлення, яке надсилається Виконавцем Замовнику, шляхом ел. листи, що підтверджують факт укладання Договору, містять інформацію, потрібну для отримання Замовником Послуги на сайті https://www.elizatarn.com


2.1.12. Чат – закриті спільноти в месенджері Telegram, призначені для обміну повідомленнями між Замовниками та Виконавцем, кураторами (представниками Виконавця) у рамках цього Договору


2.1.13. Платформа Telegram - програма для ЕОМ, яка представляє Послуги в інтерактивному режимі та на якій здійснюється дистанційне навчання Виконавцем Замовника щодо підвищення рівня знань та/або здобуття навичок у сфері затребуваних віддалених професій.


2.1.14. Онлайн-урок (далі – Урок) – практичне заняття у вигляді інструкцій, відео, фотографій, тексту навчального курсу з коментарями або іншою інформацією Виконавця.


2.1.15. Потік Курсу – група з учнів разом Замовників, набір якої здійснюється у визначені терміни.


2.1.16. Розсилка – автоматизоване надсилання електронних листів на електронну адресу (email) Замовника.


3. Предмет договору-оферти


3.1. Предметом справжньої оферти є надання Замовнику інформаційно-консультаційних послуг у сфері отримання знань, умінь та навичок у рамках програми Курсу розміщеного на сайті: https://www.elizatarn.com


3.2. Надання послуг здійснюється шляхом розміщення Виконавцем у закритому розділі Сайту навчального матеріалу та завдань для Замовника, спрямованих на передачу знань та навичок за програмою курсів, згідно з графіком встановленим Виконавцем, письмових та усних відповідей на запитання Замовника, а також іншої інформаційної підтримки Замовника під час проходження навчальної програми .


3.3. Послуги за цим договором обмежені наданням Замовнику інформації, передачі знань та досвіду Виконавця з питань роботи за спеціальністю Курсу та формуванням навичок для їх самостійного використання Замовником.


3.4. Послуги за цим договором надаються Виконавцем дистанційно через мережу Інтернет через програмне забезпечення (ПЗ).


3.5. З моменту надходження коштів у рахунок оплати наданих Послуг на розрахунковий рахунок Виконавця, цей Договір вважається укладеним між Замовником та Виконавцем (ч. 1 ст. 642 Цивільного кодексу України). При цьому укладення Договору у простій письмовій формі не є обов'язковим.


3.6. Акцепт оферти передбачає, що Замовник ознайомлений з умовами, порядком надання та оплати Послуг, а також визнає безумовну придатність платіжної системи, запропонованої Виконавцем для оплати Послуг, а також що Виконавцем Послуг здійснюється дистанційно з використанням Платформи Telegram і повністю відповідає можливості Замовника користуватися що надаються таким способом.


3.7. У разі незгоди з будь-якими умовами Договору, Замовник зобов'язується припинити використання Сайту та відписатися від Розсилки, внаслідок чого він перестає отримувати електронні листи від Виконавця.


3.8. Виконавець залишає за собою право змінювати умови цього Договору в односторонньому порядку без попереднього узгодження із Замовником, забезпечуючи при цьому публікацію змінених умов на Сайті, не менше ніж за 3 (три) дні до їх набуття чинності. Тому Виконавець рекомендує Замовнику регулярно перевіряти умови цього Договору щодо його зміни та/або доповнення. Редакція, що діє, постійно розміщена на Сайті https://www.elizatarn.com/


3.9. Замовник погоджується, що внесення змін та доповнень до цього Договору тягне за собою внесення змін та доповнень до вже укладеного та чинного між Виконавцем та Замовником Договір, і вони набувають чинності одночасно зі змінами у цьому Договорі. При цьому на Замовника, який здійснив оплату послуг до зміни умов Договору, внесені зміни не поширюються.


4. Строки надання послуг та порядок їх перенесення


4.1. Курс проводиться Виконавцем у період із 8 листопада 2022р. до 18 грудня 2022р. Графік та зміст Програми також розміщуються і в закритому розділі Сайту. Замовник не має права давати будь-яких вказівок щодо змісту та тривалості Курсу.


4.1.1. Замовник самостійно знайомиться з графіком та змістом Програми на Сайті та несе відповідальність за дотримання термінів навчання на Курсі, виконання завдань та інших дій, пов'язаних із навчанням.


4.2 Доступ до навчальних матеріалів зберігається за Замовником протягом 3 (трьох) місяців з дати початку курсу або назавжди. Після закінчення зазначеного терміну проходження курсу вважається неможливим.


5. Порядок надання послуг


5.1. Доступ до навчальної платформи (далі Особистий кабінет) забезпечується Виконавцем до 7 лютого 2023 року шляхом надсилання паролів доступу до закритого розділу Сайту на адресу електронної пошти Замовника, вказаної ним при купівлі курсу.


5.1.1 Доступ до уроків (навчальних матеріалів) надається учням у день початку навчання


5.2. У розділі Сайту також розміщуються Програма кусра, інформація про місце та час проведення Зворотного зв'язку, оновлення відео-уроків та інші новини курсу. Інформація щодо окремих новин курсу може бути також до


5.3. Замовник самостійно стежить за всіма оновленнями та змінами інформації, що розміщується в закритому розділі Сайту або в Чаті курсу, та що стосується надання послуг за цим договором.


6. Права та обов'язки сторін


6.1. Виконавець зобов'язується:


6.1.1. Надати послуги належним чином та у встановлені терміни.


6.1.2. Зберігати конфіденційну інформацію, отриману від Замовника, у разі надання інформаційно-консультаційних послуг за цим договором.


6.1.3. Дотримуватись вимог законодавства щодо обробки, передачі та захисту персональних даних Замовника з урахуванням положень Політики конфіденційності, розміщеної на Сайті.


6.2. Виконавець має право:


6.2.1. Змінювати в односторонньому порядку графік розміщення навчального матеріалу, проведення зворотного зв'язку та інших консультацій, не змінюючи при цьому встановленої періодичності їх проведення, а також змінювати та доповнювати зміст уроків та завдань для Замовника.


6.2.2. Вимагати від Замовника сумлінного виконання взятих він зобов'язань, поважного ставлення до інших учасників курсу і до Виконавця особисто.


6.2.4. В односторонньому порядку розірвати цей договір у разі суттєвого порушення Замовником умов цього Договору, вияву агресії чи неповажного відношення. При цьому кошти, сплачені Замовником за цим договором, поверненню не підлягають і є штрафною неустойкою за дії Замовника. Під значним порушенням умов цього Договору розуміється будь-яке порушення авторських прав, регламентованих чинним законодавством України "Про авторське право".


6.2.5. Залучати для надання послуг відповідно до цього договору третіх осіб-експертів. При цьому Виконавець не несе відповідальності за протиправні дії третіх осіб під час надання послуг за цим договором, але докладає всіх зусиль для забезпечення захисту прав та інтересів Замовника.


6.2.6. Виконавець має право звернутися до суду за порушення Замовником будь-яких прав, що спричинило нанесення реальної шкоди Виконавцю, а також у разі незаконного використання Замовником будь-якого елементу Сайту з метою отримання прибутку.


6.3. Замовник зобов'язується:


6.3.1. Уважно вивчити на Сайті інформацію про Курс, його вартість, умови та терміни його надання.


6.3.2. Після прийняття цієї публічної оферти та оплати в повному обсязі інформаційно-консультаційних послуг дотримуватись встановленого графіка навчальної програми, цілей та суті виконання завдань Виконавця, дотримуватися термінів виконання домашніх завдань, виконувати рекомендації та вимоги Виконавця в рамках надання послуг за цим договором.


6.3.3. Надати Виконавцю актуальну інформацію, необхідну для направлення Замовнику інформаційних матеріалів, а також для оперативного зв'язку із Замовником у рамках надання послуг за цим договором, а саме: прізвище, ім'я та діючу поштову скриньку.


6.3.4. Дотримуватись правил поведінки та виявляти повагу до Виконавця, інших учасників навчальної програми.


6.3.5. Не здійснювати запис, не розповсюджувати (публікувати, розміщувати на Інтернет-сайтах, копіювати, передавати чи перепродавати третім особам) з комерційною або некомерційною метою надану Виконавцем Замовнику інформацію та матеріали в рамках цього договору, створювати на її основі інформаційні продукти з метою отримання комерційного прибутку , а також використовувати цю інформацію будь-яким іншим чином, крім особистого користування.


6.3.6. Не передавати третім особам та забезпечувати конфіденційність паролів доступу до особистого кабінету у закритому розділі Сайту та у спеціальне ПЗ, яке використовується для організації Виконавцем послуг за цим договором.


6.3.7. Не змінювати будь-яким способом програмну частину Сайту, вчиняти дії, спрямовані на зміну функціонування та працездатності Сайту.


6.3.8. Дотримуватись встановленого графіка Програми Курсу, цілей та суті виконання завдань Виконавця, дотримуватись термінів виконання завдань, виконувати рекомендації та вимоги Виконавця в рамках надання Послуг за цим Договором


6.4. Замовник має право:


6.4.1. Звернутися із заявою про повернення сплачених коштів протягом 14(чотирнадцяти) календарних днів з моменту початку навчання (отримання доступу до уроків) відповідно до правил, встановлених цим договором.


6.4.2. Самостійно приймати рішення щодо доцільності використання у своєму житті запропонованих Виконавцем порад та рекомендацій.


7. Вартість послуг та порядок оплати


7.1. Вартість інформаційно-консультаційних послуг за цим договором зазначається на сайті продажу Курсу.


7.2. Оплата Курсу здійснюється Замовником шляхом зарахування коштів у порядку передоплати на розрахунковий рахунок Виконавця у розмірі 100% вартості.


7.3. Спосіб оплати за Договором: оплата банківською карткою за допомогою платіжних систем Visa, MasterCard. Після замовлення Послуги Замовник перенаправляється на сервіс платіжної системи, на якому Замовник може оплатити Послугу будь-яким зручним для нього способом із тих варіантів, які запропоновані сервісом.


7.4. Моментом оплати вважається надходження коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.


7.5. Замовник самостійно несе відповідальність за помилки, допущені ним під час оплати Послуг. Виконавець не несе відповідальності за збитки та інші несприятливі наслідки, які можуть виникнути у Замовника та/або третіх осіб у разі неправильної вказівки щодо призначення платежу


7.6. Послуги, що надаються Виконавцем, не оподатковуються ПДВ, у зв'язку з використанням Виконавцем спрощеної системи оподаткування.

8. Умови та порядок повернення коштів


8.1 Повернення коштів Виконавцем здійснюється за заявою Замовника, надісланої повідомленням на пошту fonshilin@gmail.com не пізніше 3 (трьох) календарних днів, з моменту початку навчання за графіком (або отримання доступу до уроків), за вирахуванням фактичних витрат Виконавця на момент повернення .


8.1.1 До таких фактичних витрат Виконавця відносяться (але не обмежуються) зокрема комісії банківських, кредитних організацій та відповідних платіжних систем за здійснення повернення коштів, вартість наданих Замовнику навчальних матеріалів, організованих Виконавцем Занять та інших онлайн зустрічей, навіть якщо Замовник не використав матеріали, а також вартість бонусних матеріалів.

 


8.2 Кошти повертаються на рахунок Замовника, з якого здійснювалася оплата навчання, або інший рахунок, зазначений Замовником, протягом 5 (п'яти) робочих днів після ухвалення рішення про повернення.

 


8.3. Виконавець залишає за собою право відхилити заявку Замовника на повернення коштів у разі прояву з боку Замовника неповажного ставлення до Виконавця або інших учасників навчальних Програм.

 


8.4 Доступ до навчальних матеріалів для Замовника припиняється протягом 1 (одного) робочого дня з дати направлення Виконавцем Замовнику повідомлення про відповідне повернення. Зазначена вимога Замовника про повернення також вважається відкликанням цього Акцепту.


9. Відповідальність

 


9.1. Виконавець не несе відповідальності за неможливість надання послуг Замовнику з причин, що не залежать від Виконавця, а саме: порушення роботи Інтернету, обладнання або програмного забезпечення, а також у разі недотримання термінів Програми Курсу з боку Замовника. В даному випадку послуги вважаються наданими належним чином та підлягають сплаті у повному розмірі.

 


9.2. Жодна інформація, матеріали та/або консультації, що надаються Виконавцем у рамках надання послуг за цим договором, не можуть розглядатися як гарантії. Прийняття рішень на основі всієї наданої Виконавцем інформації знаходиться у винятковій компетенції Замовника. Замовник бере на себе повну відповідальність та ризики, пов'язані з використанням інформації та матеріалів, наданих Виконавцем у рамках виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

 


9.3. Виконавцем не гарантується абсолютна безперебійність надання послуг за цим договором, незважаючи на те, що Виконавець вживає всіх можливих заходів для недопущення перерахованого вище. У разі незадовільної якості інтернет-з'єднання стабільна робота ПЗ не гарантується, у цьому випадку отримання послуг за цим договором може виявитися скрутним або неможливим.

 


9.4. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором на час дії непереборної сили. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій, і кожна зі сторін бере на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин. Про виникнення таких обставин Виконавець зобов'язаний повідомити Замовника шляхом розміщення інформації на Сайті та/або на електронну поштову скриньку, вказану Замовником під час оплати, а Замовник зобов'язаний надіслати Виконавцю повідомлення на пошту: fonshilin@gmail.com, із зазначенням теми "Форс-мажор". Під обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) Сторони розуміють: пожежа, повінь, землетрус, страйки та інші стихійні лиха, війна та військові дії, набрання чинності нормативними правовими актами та актами застосування права, що перешкоджають виконанню зобов'язань, вимушена термінова (позапланова) госпіталізація, підтверджена документально, якщо вищезазначені обставини перебувають поза контролем Сторін, перешкоджають виконанню цього договору та виникли після укладання цього договору. Відсутність часу у Замовника з будь-яких підстав для проходження навчальної програми, перебування у відпустці, відрядженні, несплата доступу до Інтернету, поломка засобу доступу до Інтернету не є обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами).

 


9.5. Сукупна відповідальність Виконавця за цим договором за будь-яким позовом чи претензією щодо договору або його виконання обмежується сумою платежу, сплаченого Виконавцю Замовником. При цьому з Виконавця може бути стягнуто лише реальну шкоду, але не втрачена вигода.


10. Персональні дані та їх використання

 


10.1. Надаючи необхідну для надання Послуг інформацію, Замовник надає Виконавцю свої персональні дані. Здійснюючи Акцепт Оферти, користуючись Особистим кабінетом на Платформі Telegram, Замовник висловлює свою згоду на обробку переданих їм персональних даних.

 


10.2. Обробка персональних даних означає запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу третім особам (поширення, надання, доступ), у тому числі транскордонну передачу третім особам, знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних даних, що не підпадають під спеціальні категорії, на обробку яких згідно з чинним законодавством України потрібна письмова згода Замовника.

 


10.3. Обробка персональних даних здійснюється з метою виконання Виконавцем зобов'язань за цим договором, забезпечення Замовника зворотним зв'язком при використанні Сайту, програм навчання, відео-курсів, а також з метою направлення на вказану Замовником під час реєстрації адресу електронної пошти інформаційних та рекламних повідомлень (п.10.6 цього договору).
Крім того, обробка персональних даних здійснюється для вдосконалення послуг Виконавця на основі аналізу зазначеної інформації, а також для виявлення, запобігання, пом'якшення наслідків та розслідування шахрайських або незаконних дій щодо Сайту та навчальної програми як об'єкта інтелектуальних прав Виконавця.

 


10.5. Замовник може будь-коли відкликати згоду на обробку персональних даних, надіславши Виконавцю відповідне повідомлення електронним листом на адресу fonshilin@gmail.com. При цьому Замовник розуміє та визнає, що відгук на обробку персональних даних може вимагати видалення будь-якої інформації щодо участі Замовника в навчальній програмі, у тому числі видалення облікового запису Замовника у закритому розділі Сайту та припинення доступу до матеріалів придбаного курсу.

 


10.6. Замовник дає згоду на отримання інформаційних розсилок та рекламних матеріалів від Виконавця або від інших осіб за дорученням Виконавця на адресу електронної пошти, вказану Замовником під час реєстрації на Сайті.
Згода на отримання інформаційних розсилок та рекламних матеріалів може бути відкликана.


11. Захист авторських прав

 


11.1. Сайт містить результати інтелектуальної діяльності, що належать Виконавцю, його афілійованим особам та іншим пов'язаним сторонам, представникам, усім іншим особам, які діють від імені Виконавця.

 


11.2. Використовуючи Сайт, Замовник визнає та погоджується з тим, що весь вміст Сайту та структура вмісту Сайту захищені авторським правом та іншими правами на результати інтелектуальної діяльності, та що зазначені права є дійсними та охороняються у всіх формах, на всіх носіях та щодо всіх технологій, як існуючих нині, і розроблених чи створених згодом. Жодні права на будь-який вміст Сайту, включаючи, крім іншого, аудіовізуальні твори, текстові та графічні матеріали, програми для ЕОМ не переходять до Замовника внаслідок користування Сайтом та укладання цього договору.

 


11.3. При цитуванні матеріалів Сайту, якщо це передбачено функціями Сайту, Замовник зобов'язується вказувати посилання на Сайт.

 


11.4. У разі порушення Замовником положень цього договору щодо захисту авторських прав Виконавця останній має право вимагати компенсації всіх заподіяних збитків, включаючи втрачену вигоду.


12. Заключні положення12.1. Цей договір набирає чинності з моменту акцепту Замовника відповідно до п. 1.3. договору та діє до виконання зобов'язань сторонами.

 


12.2. Усі суперечки та розбіжності між сторонами вирішуються шляхом переговорів або у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України за місцем реєстрації Виконавця.

 


12.3. Бездіяльність з боку Виконавця у разі порушення Замовником положень цього договору не позбавляє Виконавця права вжити пізніше відповідних дій на захист своїх інтересів та захист інтелектуальних прав на матеріали Сайту, що охороняються відповідно до законодавства.

 


12.4. Визнання судом будь-якого положення цього договору недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не тягне за собою недійсності інших його положень.


13. Реквізити Виконавця

Тараненко Еліза Леонідівна

ЄДРПОУ 3706800347

elizatarn2@gmail.com

+380931925174

bottom of page